Polityka Prywatności

Ta strona z polityką prywatności ZEUS Detox and Rehab opisuje, w jaki sposób informacje medyczne na Twój temat mogą być wykorzystywane i ujawniane oraz w jaki sposób możesz uzyskać dostęp do tych informacji. Nasza polityka prywatności jest zgodna z odpowiednimi przepisami i regulacjami, w tym między innymi amerykańską ustawą o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych z 1996 r. (HIPAA), a my będziemy przekazywać informacje stronom trzecim tylko w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.

Nasza Polityka prywatności

ZEUS Detox and Rehab dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysokiej jakości behawioralne usługi zdrowotne. Ważną częścią tego zobowiązania jest ochrona informacji o Twoim zdrowiu zgodnie z obowiązującym prawem. Niniejsze powiadomienie („Powiadomienie o praktykach w zakresie prywatności”) opisuje Twoje prawa i nasze obowiązki wynikające z prawa federalnego. Chronione informacje zdrowotne („PHI”) to informacje o Tobie, w tym dane demograficzne, które mogą Cię zidentyfikować i które odnoszą się do Twojego przeszłego, obecnego lub przyszłego stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego; świadczenie usług zdrowotnych; lub przeszłe, obecne lub przyszłe płatności za świadczenie usług opieki zdrowotnej.

Nasze obowiązki

Jesteśmy prawnie zobowiązani do zachowania prywatności Twoich PHI; powiadomić Cię o naszych obowiązkach prawnych i praktykach w zakresie prywatności w odniesieniu do Twoich PHI; oraz aby powiadomić Cię o naruszeniu związanych z Tobą niezabezpieczonych PHI. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania warunków niniejszego Zawiadomienia o praktykach w zakresie prywatności. Niniejsze Zawiadomienie o praktykach w zakresie prywatności obowiązuje od daty podanej na pierwszej stronie niniejszego Zawiadomienia o praktykach w zakresie prywatności. Niniejsze Zawiadomienie o praktykach w zakresie prywatności będzie obowiązywać do czasu jego zmiany. Jesteśmy zobowiązani do modyfikowania niniejszego Zawiadomienia o praktykach w zakresie prywatności, gdy nastąpią istotne zmiany w Twoich prawach, naszych obowiązkach lub innych praktykach zawartych w niniejszym dokumencie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności i praktyk oraz warunków niniejszego Zawiadomienia o praktykach w zakresie prywatności, zgodnie z obowiązującym prawem i naszymi bieżącymi procesami biznesowymi, w dowolnym momencie. Wszelkie nowe Powiadomienia o praktykach w zakresie prywatności będą obowiązywać dla wszystkich PHI, które w tym czasie utrzymujemy. Powiadomienie o zmianach w niniejszym Zawiadomieniu o praktykach w zakresie prywatności zostanie przekazane w następujący sposób:
Oprócz powyższego mamy obowiązek odpowiadać na Twoje żądania (np. odpowiadające Twoim prawom) w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób. Wspieramy i cenimy Twoje prawo do prywatności i zobowiązujemy się do utrzymywania rozsądnych i odpowiednich zabezpieczeń dla Twoich ChIZ.

Poufność dokumentacji leczenia uzależnień

Poufność prowadzonej przez nas dokumentacji pacjentów nadużywających alkoholu i narkotyków jest chroniona przez prawo i przepisy federalne. Zasadniczo nie możemy powiedzieć osobie spoza ośrodka leczenia, że jesteś pacjentem ośrodka leczenia, ani ujawnić żadnych informacji identyfikujących Cię jako osobę nadużywającą alkoholu lub narkotyków, chyba że:
Naruszenie federalnego prawa i przepisów przez ośrodek leczenia jest przestępstwem. Podejrzenia naruszeń można zgłaszać odpowiednim władzom zgodnie z przepisami federalnymi.

Prawo i przepisy federalne nie chronią żadnych informacji o przestępstwie popełnionym przez Ciebie w ośrodku leczniczym lub wobec jakiejkolwiek osoby pracującej w ośrodku leczniczym, ani o jakiejkolwiek groźbie popełnienia takiego przestępstwa (jak omówiono poniżej w „Wykorzystanie i ujawnienie”) .

Prawo i przepisy federalne nie chronią żadnych informacji o przestępstwie popełnionym przez Ciebie w ośrodku leczniczym lub wobec jakiejkolwiek osoby pracującej w ośrodku leczniczym, ani o jakiejkolwiek groźbie popełnienia takiego przestępstwa (jak omówiono poniżej w „Wykorzystanie i ujawnienie”) .
Zobacz 42 USC 290dd-3 i 42 USC 290ee-3 dla przepisów federalnych i 42 CFR część 2 dla przepisów federalnych.

Wykorzystanie i ujawnienia

Wykorzystanie i ujawnienie PHI może być dozwolone, wymagane lub autoryzowane. Poniższe kategorie opisują różne sposoby, w jakie wykorzystujemy i ujawniamy PHI.
Wśród personelu doradców ZEUS Detox i Rehab. Możemy wykorzystywać lub ujawniać informacje między personelem potrzebującym informacji w związku z ich obowiązkami wynikającymi z diagnozy, leczenia lub skierowania na leczenia nadużywania alkoholu lub narkotyków, pod warunkiem, że taka komunikacja odbywa się: (i) w naszym centrum leczenia. Na przykład nasz personel, w tym lekarze, pielęgniarki i klinicyści, wykorzysta Państwa PHI w celu zapewnienia opieki leczniczej. Twoje PHI mogą być wykorzystywane w związku z wysyłanymi przez nas zestawieniami rozliczeniowymi oraz w związku ze śledzeniem opłat i kredytów na Twoim koncie. Twoje PHI zostaną wykorzystane do sprawdzenia, czy kwalifikujesz się do ochrony ubezpieczeniowej i przygotowania roszczeń dla Twojej firmy ubezpieczeniowej, w stosownych przypadkach. Możemy wykorzystywać i ujawniać Twoje ChIZ w celu prowadzenia naszej działalności związanej z opieką zdrowotną oraz wykonywania funkcji związanych z naszą działalnością biznesową, w tym akredytacji i licencjonowania.
Sekretarz ds. Zdrowia i Opieki Społecznej. Jesteśmy zobowiązani do ujawnienia PHI Sekretarzowi Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych, gdy Sekretarz prowadzi dochodzenie lub ustala, czy przestrzegamy zasad prywatności ustawy HIPAA.
Współpracownicy biznesowi. Możemy ujawnić Państwa PHI Współpracownikom biznesowym, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług w naszym imieniu, które mogą wiązać się z otrzymaniem, wykorzystaniem lub ujawnieniem Państwa PHI. Wszyscy nasi Partnerzy biznesowi muszą wyrazić zgodę na: (i) ochronę prywatności PHI; (ii) Wykorzystywać i ujawniać informacje wyłącznie do celów, do których zaangażowany był Partner Biznesowy; (iii) przestrzegać 42 CFR część 2; oraz (iv) jeśli to konieczne, przeciwstawić się w postępowaniu sądowym wszelkim próbom uzyskania dostępu do dokumentacji pacjenta, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo.
Przestępstwa na terenie obiektu. Możemy ujawnić funkcjonariuszom organów ścigania informacje, które są bezpośrednio związane z popełnieniem przestępstwa na terenie obiektu lub przeciwko naszemu personelowi albo z groźbą popełnienia takiego przestępstwa.
Zgłoszenia podejrzenia znęcania się nad dzieckiem i zaniedbania. Możemy ujawnić informacje wymagane do zgłaszania incydentów podejrzewanych o znęcanie się nad dzieckiem i zaniedbywanie, zgodnie z prawem stanowym, odpowiednim władzom stanowym lub lokalnym. Nie możemy jednak bez zgody ujawniać oryginalnej dokumentacji pacjenta, w tym na potrzeby postępowania cywilnego lub karnego, które może wynikać ze zgłoszenia podejrzenia wykorzystywania i zaniedbywania dziecka.
Orzeczenie sądowe. Możemy ujawnić informacje wymagane na mocy orzeczenia sądowego, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów prawnych.
Sytuacje nagłe. Możemy ujawnić informacje personelowi medycznemu w celu udzielenia Ci pomocy w nagłym przypadku.
Badania. Możemy wykorzystywać i ujawniać Twoje informacje do celów badawczych, jeśli zostaną spełnione określone wymagania, takie jak zatwierdzenie przez instytucjonalną komisję rewizyjną.
Audyt i ocena. Możemy ujawnić Twoje dane osobom prowadzącym określone czynności audytowe i ewaluacyjne, pod warunkiem, że osoba ta wyrazi zgodę na pewne ograniczenia w ujawnianiu informacji.
Zgłaszanie zgonu. Możemy ujawnić Twoje informacje dotyczące przyczyny zgonu organowi ds. zdrowia publicznego, który jest upoważniony do otrzymywania takich informacji.

Upoważnienie do używania lub ujawniania PHI

Poza przypadkami określonymi powyżej nie będziemy wykorzystywać ani ujawniać Twoich PHI inaczej niż za Twoją pisemną zgodą. Z zastrzeżeniem przestrzegania ograniczonych wyjątków, nie będziemy wykorzystywać ani ujawniać notatek psychoterapeutycznych, wykorzystywać ani ujawniać Twoich ChIZ w celach marketingowych ani sprzedawać Twoich ChIZ, chyba że podpisałeś upoważnienie. Jeśli Ty lub Twój przedstawiciel upoważnicie nas do wykorzystania lub ujawnienia Państwa ChIZ, możecie w każdej chwili wycofać to upoważnienie na piśmie, aby zaprzestać wykorzystywania lub ujawniania danych w przyszłości. Będziemy honorować ustne odwołania po potwierdzeniu Twojej tożsamości do czasu uzyskania pisemnego odwołania. Twoje wycofanie nie wpłynie na żadne użycie ani ujawnienie dozwolone przez twoje upoważnienie w czasie jego obowiązywania.

Prawa pacjenta/klienta

Poniżej przedstawiono prawa, które masz w odniesieniu do PHI, które zachowujemy na Twój temat. Podane są również informacje dotyczące sposobu realizacji tych praw. Ochrona PHI jest ważną częścią świadczonych przez nas usług. Chcemy mieć pewność, że masz dostęp do swoich PHI, kiedy ich potrzebujesz, i że dokładnie rozumiesz swoje prawa, jak opisano poniżej.

Prawo do powiadomienia

Masz prawo do odpowiedniego powiadomienia o wykorzystaniu i ujawnieniu twoich ChIZ oraz o naszych obowiązkach i odpowiedzialności w tym zakresie, jak przewidziano w niniejszym dokumencie. Masz prawo zażądać zarówno papierowej, jak i elektronicznej kopii niniejszego Powiadomienia. Możesz poprosić nas o dostarczenie kopii niniejszego Powiadomienia w dowolnym momencie. Niniejsze Zawiadomienie można uzyskać na naszej stronie internetowej ZEUS Detox and Rehab lub od personelu placówki.

Prawo dostępu do wglądu i kopiowania

Masz prawo dostępu, wglądu i uzyskania kopii swoich PHI tak długo, jak długo je przechowujemy zgodnie z wymogami prawa. Prawo to może zostać ograniczone tylko w pewnych ograniczonych okolicznościach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie wnioski o dostęp do PHI muszą być składane na piśmie. W pewnych określonych okolicznościach możemy odrzucić Twoją prośbę. W przypadku odmowy udzielenia dostępu zostaną Państwo poinformowani na piśmie. Jeśli odmówiono Ci dostępu do Twoich PHI, możesz poprosić o ponowne rozpatrzenie odmowy. Inny licencjonowany pracownik służby zdrowia wybrany przez ZEUS Detox and Rehab przejrzy Twoją prośbę i odmowę. Osoba przeprowadzająca przegląd nie będzie osobą, która odrzuciła Twoją prośbę. Zastosujemy się do decyzji podjętej przez wyznaczonego specjalistę. W przypadku dalszej odmowy masz prawo do zweryfikowania odmowy przez licencjonowanego pracownika służby zdrowia będącego stroną trzecią (tj. osobę niepowiązaną z nami). Zastosujemy się do decyzji podjętej przez wyznaczonego specjalistę.
Możemy pobrać rozsądną, opartą na kosztach opłatę za proces kopiowania i/lub wysyłania Twojej prośby. Jeśli chodzi o PIZ, które mogą być przechowywane w formie i formacie elektronicznym, możesz poprosić o kopię, do której masz inne prawa w tej formie i formacie elektronicznym, jeśli jest ona łatwa do wyprodukowania, a jeśli nie, to w dowolnej czytelnej formie i formacie, jakie możemy zgodzić się (np. PDF). Twoja prośba może również zawierać wskazówki dotyczące przekazywania danych innej osobie lub podmiotowi.

Prawo do zmiany

Jeśli uważasz, że PHI, które posiadamy na Twój temat, są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo zażądać, abyśmy zmienili Twoje PHI tak długo, jak długo są przez nas utrzymywane. Żądanie musi zostać złożone na piśmie i należy podać powód uzasadniający wnioskowaną zmianę. W pewnych okolicznościach możemy odrzucić Twoją prośbę o zmianę, w tym między innymi, gdy ChIZ: 1. Nie zostały stworzone przez nas; 2. jest wyłączony z dostępu i wglądu na mocy obowiązującego prawa; lub 3. Jest dokładny i kompletny. Jeśli odrzucimy poprawkę, przedstawimy Ci uzasadnienie odmowy na piśmie. Możesz napisać oświadczenie o braku zgody, jeśli Twoja prośba zostanie odrzucona. Niniejsze oświadczenie zostanie zachowane jako część PHI i zostanie dołączone do każdego ujawnienia. Jeśli zaakceptujemy poprawkę, będziemy współpracować z Państwem w celu zidentyfikowania innych interesariuszy opieki zdrowotnej, którzy wymagają powiadomienia, i dostarczenia powiadomienia.

Prawo do zażądania rozliczenia ujawnień

Jesteśmy zobowiązani do stworzenia i prowadzenia ewidencji (listy) niektórych ujawnień dotyczących Państwa PHI. Masz prawo zażądać kopii takiego rozliczenia w okresie określonym przez obowiązujące prawo przed datą wezwania do rozliczenia (do sześciu lat). Każdy wniosek o rozliczenie należy złożyć na piśmie. Nie jesteśmy prawnie zobowiązani do rejestrowania niektórych rodzajów ujawnień (takich jak ujawnienia dokonane na podstawie upoważnienia podpisanego przez Ciebie), a lista takich ujawnień nie zostanie dostarczona. Jeśli poprosisz o takie rozliczenie więcej niż raz w ciągu 12 miesięcy, możemy obciążyć Cię rozsądną, opartą na kosztach opłatą za udzielenie odpowiedzi na te dodatkowe żądania. Powiadomimy Cię o ewentualnej opłacie, która zostanie naliczona w momencie złożenia wniosku.

Prawo do żądania ograniczeń

Masz prawo zażądać ograniczeń dotyczących sposobu, w jaki wykorzystujemy i ujawniamy Twoje ChIZ w celu leczenia, płatności i operacji. Nie jesteśmy zobowiązani do wyrażania zgody na ograniczenia dotyczące leczenia, płatności i operacji opieki zdrowotnej, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności opisanych poniżej. Żądanie to musi mieć formę pisemną. Jeśli zgodzimy się na to ograniczenie, będziemy przestrzegać ograniczeń w przyszłości, chyba że podejmiesz zdecydowane kroki w celu ich cofnięcia lub uważamy, zgodnie z naszym profesjonalnym osądem, że nagła sytuacja uzasadnia obejście ograniczenia w celu zapewnienia odpowiedniej opieki lub jeśli wykorzystanie lub ujawnienie jest w inny sposób dozwolone przez prawo. W rzadkich przypadkach zastrzegamy sobie prawo do zniesienia ograniczenia, na które wcześniej się zgodziliśmy, ale tylko po przekazaniu użytkownikowi zawiadomienia o wypowiedzeniu.

Płatności z własnej kieszeni

Jeśli zapłaciłeś z własnej kieszeni (lub innymi słowy, ty lub ktoś poza twoim planem zdrowotnym zapłacił za twoją opiekę) w całości za określony przedmiot lub usługę, masz prawo zażądać, aby twoje PIZ w odniesieniu do tego przedmiot lub usługa nie zostaną ujawnione planowi zdrowotnemu w celu dokonania płatności lub operacji opieki zdrowotnej, a my jesteśmy prawnie zobowiązani do honorowania tego żądania, chyba że wyrazisz na to zgodę na piśmie i gdy ujawnienie nie jest wymagane przez prawo. Żądanie to musi być złożone na piśmie.

Prawo do poufnej komunikacji

Masz prawo zażądać, abyśmy komunikowali się z Tobą w sprawie Twoich PHI i kwestii zdrowotnych za pomocą alternatywnych środków lub alternatywnych lokalizacji. Twoja prośba musi być złożona na piśmie i musi określać alternatywne środki lub lokalizację. Przystosujemy się do wszystkich uzasadnionych próśb zgodnych z naszym obowiązkiem zapewnienia, że Twoje ChIZ są odpowiednio chronione.

Prawo do powiadomienia o naruszeniu

Masz prawo do otrzymania powiadomienia w przypadku, gdy my (lub jeden z naszych Partnerów biznesowych) odkryjemy naruszenie związane z niezabezpieczonymi PHI.

Prawo do wyrażania obaw

Masz prawo złożyć pisemną skargę do nas lub do Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych, jeśli uważasz, że naruszyliśmy Twoje prawa do prywatności. Wszelkie skargi do nas należy kierować na piśmie do naszego urzędnika ds. prywatności na adres podany poniżej. Nie będziemy podejmować wobec Ciebie działań odwetowych za złożenie skargi.

Pytania, prośby o informacje i skargi

W przypadku pytań, próśb o informacje, dodatkowych informacji na temat naszej polityki prywatności lub wątpliwości prosimy o kontakt:

ZEUS Detox & Rehab

Compliance Officer

ul. Wiślana 5

05-092 Łomianki Dolne

info@zeusrehab.com

Wspieramy Twoje prawo do prywatności Twoich chronionych informacji zdrowotnych. Nie spotkają Cię żadne działania odwetowe, jeśli zdecydujesz się złożyć skargę do nas lub do Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych.
Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone i chcesz złożyć skargę bezpośrednio do Departamentu Zdrowia i Human Services, wówczas możesz złożyć formalną pisemną skargę na następujący adres:

USA Departament Zdrowia i amp; Usługi ludzkie

Biuro Praw Obywatelskich

200 Independence Avenue, S.W.

Washington, D.C. 20201

877.696.6775

OCRMail@hhs.gov

www.hhs.gov